KEDVENC BLOGOK

Vakáció
Idén teljesen betelt a pohár. Mindenféle szempontból. Sok volt a munka, sok volt a kutya, sok..
Agility
Szóval járunk agilityzni rendszeresen. Amit nem csak én, de Donnie is nagyon szeret. Vasárnap..
Mostanában történtek
Az utóbbi időben sajnos Almára nagyon rájárt a rúd. Ő soha nem..
Mákkal díjátadón jártunk!
Hatalmas megtiszteltetés ért a napokban! Példakép Díjat vehettem át a Nemzeti Színházban...


Adatvédelmi tájékoztató

I.       Bevezető rendelkezések

A  Videoklinika.hu Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi tájékoztatást nyújtja ügyfelei és a honlapjára belépő felhasználók részére az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Videoklinika.hu Kft. adatkezelőként biztosítja a személyes adatok védelmét és az információs önrendelkezési jog gyakorlásának feltételeit. E körben megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az adatkezelés biztonságossága érdekében, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényesülését biztosítják.

Társaságunk az adatkezeléssel érintettek személyes adatait bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok betartásával, az ide vonatkozó nemzetközi ajánlásokra is tekintettel, jelen nyilatkozatunkban foglaltaknak megfelelően kezeli.

Az érintett a honlapunkra történő belépéssel és személyes adatai megadásával magára nézve elfogadja a jelen nyilatkozatban rögzített feltételeket és kifejezetten hozzájárul azokhoz a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez is, amelyek nem jogszabályi felhatalmazáson alapulnak.

Az érintett személy ilyen irányú kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelő, részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

II.     Jogszabályi rendelkezések

Társaságunk adatkezelési politikája és adatkezelési gyakorlata kialakítása során az alábbi jogszabályokat és nemzetközi ajánlásokat vettük figyelembe:

-      1992. évi LXIII. tv. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

-       1996. évi XX. tv. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról;

-       1998. évi VI. tv. Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

-      2001. évi XL. tv. A hírközlésről;

-       253./2001. (XII. 18.) Kormányrendelet A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

-      2001. évi CVIII. tv.  Az elektronikus kereskedelemről;

-       az Európai Unió és az Európa Tanács dokumentumai, különös tekintettel a (99) 5 ET Ajánlásra.

 

III.    Értelmező rendelkezések

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbség hez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástói függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozás: ,az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval és amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.


IV.    Alapkövetelmények

A jelen nyilatkozatban meghatározott adatkezelések során az adatkezelő a Videoklinika.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1035 Budapest, Vihar u. 18., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-905486).

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyek adataira vonatkoznak, így a jelen nyilatkozatban meghatározott szabályok is csak a természetes személyek adataira vonatkoznak. Nem vonatkoznak továbbá a jelen nyilatkozat szerinti követelmények a gyűjtött anonim (statisztikai stb.) adatokra, vagyis amikor a rögzített adat nem hozható kapcsolatba konkrét természetes személlyel.

A személyes adatok kezelésének célja:

-      a honlap látogatóinak  a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;

-      a honlap technikai működtetése;

-      a megfelelő teljesítés dokumentálása, számlázás;

-      illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

-      a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Az adatkezelés a fenti célok elérése érdekében is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történhet, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A felhasználó azonosítására kizárólag azokban az esetekben van szükség, amennyiben az a fenti adatkezelési célokra tekintettel szükséges.

Az egyes konkrét személyes adatok megadásának esetleges kötelező jellege adattípusonként feltüntetésre kerül a regisztrációs felületen. A kötelező jelleg ebben az esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezen adatok hiányában a regisztráció vagy a kérdéses szolgáltatás igénylése elutasítható.

Személyes adatok megadását csak indokolt esetben tesszük a regisztráció sikere vagy a szolgáltatás igénybevételének feltételévé, különösen ha azt jogszabály írja elő vagy a fent meghatározott adatkezelési célok megvalósításához elengedhetetlen.

Az adatkezelési műveletek - különös tekintettel az adatok rögzítésére - gépi úton történnek.

A regisztrációkor vagy egyébként a holnap használata során megadott adatok tekintetében az adatkezelési hozzájárulás utóbb bármikor visszavonható. A regisztrációkor megadott kötelező adatok tekintetében azonban a regisztrációkor megadott hozzájárulás csak a regisztráció törlésévei vonható vissza. A regisztráció törlése nem eredményezi az regisztrált felhasználóként végzett műveletek kapcsán történt szolgáltatás-megrendelések vagy egyébként rögzítendő cselekmények céljára rögzített kötelező adatok törlését.

A kötelező adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonása a kérdéses szerződés felmondásával lehetséges. A hozzájárulás visszavonása nem jár a jogszabály felhatalmazása alapján kezelhető adatok törlésévei.


V.      Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok általunk történő rögzítése elsősorban a vonatkozó törvényi felhatalmazásokon alapul.

A felhasználó a honlap használatával, a személyes adatok megadásával elfogadja a jelen nyilatkozat feltételeit és hozzájárul azokhoz a jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési műveletekhez is, amelyek nem kifejezett törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Társaságunk - összhangban a jogszabályi rendelkezésekkel - az általa kezelt személyes adatokat kizárólag törvényi felhatalmazás vagy kötelezés alapján, vagy az érintett hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére, valamint kizárólag törvényi kötelezettség vagy az érintett hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra. A hozzájárulás megadottnak tekinthető az ilyen átadás vagy nyilvánosságra hozatal céljából megadott adatok esetében.

Online szolgáltatásaink igénybevételéhez esetenként szükség van arra, hogy az oldal felhasználóinak egyes személyes adatait harmadik fél részére adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából átadjuk. Amennyiben szolgáltatási oldalainkon például online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti szolgáltató felé, de a hitelkártya számot nem őrizzük meg.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, társaságunk törvényi kötelezettségének megfelelően átadja a kért és rendelkezésére álló adatokat. Az adatállományból adatot igényelhetnek a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek, jogszabályban rendezett esetkörben a nemzetbiztonsági  szervek, nyomozó hatóságok, valamint a bíróságok.

Egyes szolgáltatások honlapon keresztüli megrendelése vagy igénybevétele esetén a kapcsolódó személyes adatokat a szükséges mértékben átadjuk a kérdéses szolgáltatás nyújtásában közreműködő alvállalkozók felé. Cégünk sem regisztrációkor, sem szolgáltatások honlapon keresztüli megrendelése vagy igénybevétele érdekében nem kezel különleges adatokat.

VI.    Az érintett jogainak gyakorlása

Honlapunk felhasználói bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a társaságunk által kezelt saját személyes adataikról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

Társaságunk a felhasználók kérésére tájékoztatást ad a rájuk vonatkozó, társaságunk által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a rájuk vonatkozó adatokat. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 (Tizenöt) napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A honlap felhasználója az általa megadott regisztrációs és egyéb személyes adatok közül egyes adatait  az internetes felületen is megtekintheti, ellenőrizheti, azokat szükség esetén módosíthatja.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy - a jogszabályban meghatározott kivételekkel - azok törlését kérni. Kötelező adatok törlése ugyanakkor meghatározott esetekben kizárólag a regisztráció egyidejű törlése vagy valamely szolgáltatás lemondása útján lehetséges.  Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében szükség van. Az elutasítás okáról az érintett felhasználó haladéktalanul tájékoztatást kap, a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet.

A személyes adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek utólagosan törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az érintett adat már nem szerepel.

Az érintett jogait ügyfélszolgálatunk  alábbi elérhetőségein gyakorolhatja:

Cím: 1035 Budapest, Vihar u. 18.

E-mail:           info@videokedvenc.hu

Telefon:         (+361) 336-0955

Tájékoztatásul közöljük, hogy az itt hivatkozott jogok gyakorlásához indokolt esetekben szükség lehet  a személyazonosság megfelelő igazolására.


VII.        Adatbiztonság

Társaságunk minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása és őrzése körében.

Társaságunk megteszi a szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket felhasználóink adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy megrongálása ellen.

Társaságunk a felhasználók személyes adatokat tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá. Az adatbázist kezelő rendszer zárt, csak belső hálózaton keresztül hozzáférhető.

Hálózatunkat tűzfal védi az illetéktelen külső behatolások ellen, a kiosztott jogosultságoknak megfelelő hozzáférés szerint.

A felhasználói adatok hozzáférése folyamatosan felügyelt.

Az adatvesztések megakadályozására, illetve mérséklésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

VIII. E-mail címek felhasználása

A   Videoklinika.hu Kft.  figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így a felhasználóink által megadott elektronikus levélcímekre tájékoztatást és/vagy reklámot tartalmazó leveleket társaságunk kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

IX.    Adatvédelmi felelős

Társaságunk az alábbiakban jelöli meg az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős személyt:

A Videoklinika.hu Kft. adatvédelmi felelőse:

Név:             Sváby András

Cím:             1035 Budapest, Vihar u. 18.

Telefon:         (+361) 336-0955

Fax:              (+361) 336-0954


A Videoklinika.hu Kft. videokedvenc.hu portálját a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásában adatkezelői nyilvántartásba vette a NAIH-58095/2012. nyilvántartási számon online játék szervezés, kvíz játékok ajánlása adatkezelésére,  valamint a NAIH-58096/2012. nyilvántartási számmal hírlevél küldés és a látogató értesítése legfrissebb tartalmakról, ajánlatokról megnevezésű adatkezelésre.
VIDEOKLINIKA.HU  Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. 01-09-905486

H-1035 Budapest, Vihar u. 18.

Telefon: (+361) 336-0955

e-mail: info@videokedvenc.hu